home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > OSNIVACKA SKUPSTINA SRPSKOG TRAUMA UDRUZ...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

08.9.2007
OSNIVACKA SKUPSTINA SRPSKOG TRAUMA UDRUZENJA

POZIV ZA SASTANAK I PREDLOG STATUTA U PRILOGU:

OSNIVACKA SKUPSTINA SRPSKOG UDRUZENJA ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU ORTOPEDSKU HIRURGIJU
Soko Banja, hotel „Sunce”, petak 05. oktobar 2007.g. u 17.30 h

Postovane kolege,

U Srbiji je 28. juna 2007. godine formirana SRPSKA ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOSKA ASOCIJACIJA (SOTA). Ova Asocijacija ce biti clan odgovarajuce Evropske federacije (EFORT). Postoji i Evropska Asocijacija za Traumatologiju i Urgentnu hirurgiju (ESTES) koja je svoj, vrlo uspesan poslednji kongres odrzala u LJubljani prosle godine dok ce iduci kongres biti odrzan u Budimpesti iduce, 2008. godine.
Buduci da Srbija ima relativno veliki broj Ortopedskih hirurga, koji su i traumatolozi, bilo bi pozeljno da se osnuje i Asocijacija za Traumatologiju i Urgentnu ortopedsku hirurgiju. Na taj nacin ime Srpske asocijacije ne bi izostalo sa listi Evropske - ESTES.
Svi clanovi Srpske Trauma Asocijacije bi istovremeno bili i clanovi SOTA-e.

Neki od dodatnih razloga za osnivanje ovog Udruzenja su:
Traumatologija lokomotornog aparata zauzima prosecno oko 70% delatnosti Ortopedsko-traumatoloskih institucija Srbije, angazovanje jos veceg broja kolega u strukovnim organizacijama bi ubrzalo dalji strucni i naucni prosperitet struke i nauke, povezivanje sa stranim asocijacijama bi obezbe|ivalo vise stipendija za mlade i ostale zainteresovane kolege.

Tokom leta Predsednik inicijativnog odbora Prof. M. Mitkovic je izmenio nekoliko pisama sa Sekretarom i Predsednikom gore pomenute Evropske Trauma Asocijacije (ESTES) i oni su u pismenoj formi dali veoma pozitivno misljenje o osnivanju Srpske Asocijacije, u smislu da ta Asocijacija postane deo Evropske.

Odrzavanje Osnivacke skupstine SRPSKOG UDRUZENJA ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU ORTOPEDSKU HIRURGIJU planira se za 05. oktobar 2007. godine (petak) u 17.30 h u hotelu „Sunce” u Soko Banji.

Dnevni red:
1. Mitkovic M.: Traumatologija lokomotornog aparata u svetu i kod nas,
2. Diskusija o Statutu Udruzenja, predlozi i usvajanje Statuta
3. Izbor Predsednika i Predsednistva Udruzenja tajnim glasanjem
5. Zajednicka vecera

U prilogu Vam saljemo nacrt Statuta. Molimo Vas da sa nacrtom Statuta upoznate sve kolege. Eventualne sugestije, predlozi i primedbe mogu biti upucene na adresu: Prof.dr M.Mitkovic, Ortopedsko-traumatoloska klinika, Bulevar Dr. Zorana djin|ica 48, 18000 Nis, ili na E-mail: mitkovic@eunet.yu .

S postovanjem
Inicijativni odbor

================== NACRT STATUTA:

Na osnovu ~lana 41. Ustava SR Jugoslavije, ~lana 44. Ustava Republike Srbije, Zakona o dru{tvenim organizacija i udru`enjima gradjana Sr Srbije i Zakona o izmeni i dopuni zakona o dru{tvenim organizacijama i udru`enjima gradjana Srbije, Skup{tina, odr`ana_________2007. godine u Soko Banji usvojila je:


S T A T U T

UDRU@ENJE ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU ORTOPEDSKU HIRURGIJU


I OP[TE ODREDBE

^lan 1.

UDRU@ENJA ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU ORTOPEDSKU HIRURGIJU
(u daljem tekstu Udru`enje) je nevladina, nestrana~ka, dru{tveno-humanitarna,strukovna organizacija, u kojoj se dobrovoljno, na na~elima interesnog organizovanja udru`uju, lekari koji se bave urgentnom ortopedskom hirurgijom, koji prihvataju odredbe ovog Statuta.

^lan 2.

Udru`enje ima svojstvo pravnog lica.

^lan 3.

Sedi{te Udru`enja je u instituciji Predsednika Udru`enja. U toku osnivanja to je Ortopedsko-Traumatolo{ka klinika KC-a Ni{, Bul. Dr. Zorana Djindji}a 48, 18000 Ni{.

^lan 4.

Naziv Udru`enja je: SRPSKA ASOCIJACIJA ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU HIRURGIJU a na Engleskom SERBIAN ASSOCIATION FOR TRAUMATHOLOGY AND EMERGENSY SURGERY. Skra}eni naziv Udru`enja je: SATES.

^lan 5.

Udru`enje ima pe~at okruglog oblika sa tekstom UDRU@ENJA ZA TRAUMATOLOGIJU I URGENTNU ORTOPEDSKU HIRURGIJU. Tekst utisnut na pe~atu ispisan je }irili~nim pismom.
Amblem Udru`enja jeste crte` drveta sa spoljnim fiksatorom na stablu a celokupan crte` je uokviren kru`nicom na kojoj po obodu pi{e SRPSKA ASOCIAJACIJA ZA TRAUMATOGIJU dok ispod korena drveta pi{e godina osnivawa tj. 2007.

^lan 6.

Udru`enje je organizacija sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspola`e.

^lan 7.

Udru`enje predstavlja i zastupa Predsednik Skup{tine Udru`enja.
U slu~aju opravdane spre~enosti Predsednika Udru`enja zamenjuje lice koje Predsednik ovlasti.


II CILJEVI I ZADACI DRU[TVA

^lan 8.

Udru`enje podsti~e i koordinira aktivnost svojih ~lanova i drugih subjekata na ostvarivanju slede}ih ciljeva i zadataka:
- Prou~avanje najsavremenije literature i prikupljanje najnovijih saznanja u oblasti povreda i oboljenja ko{tano-zglobno-mi{i}nog sistema,
- Pomaganje drugim, posebno mladjim lekarima, in`enjerima i stru~njacima iz drugih relevantnih oblasti da lak{e dodju do novih saznanja u zemlji i inostranstvu,
- Inetnzivno podsticanje kreativnog rada, ~iji rezultati su od interesa za pojednostavljenje i pojevtinjenje le~enja povreda i oboljenja ko
{tano-zglobno-mi{i}nog sistema, {to u isto vreme doprinosi medjunarodnoj reputaciji i prosperitetu na{e zemlje,
- Pra}enje i li~no u~e{}e u radu doma}ih i medjunarodnih stru~nih i nau~nih skupova,
- Saradnja sa relevantnim doma}im i stranim stru~njacima, udu`enjima, kompanijama i organizacijama,
- Promovisanje filozofije prevencije nastanka komplikacija i invalidnosti kod ljudi koji su pretrpeli povrede ili koji su oboleli od ko{tano-zglobno-mi{i}nog sistema,
- Prou~avanje mogu}nosti hiru{kog i konzervativnog le~enja preloma i drugih povreda ko{tano-zglobno-mi{i}nog sistema,
- Rad na nau~no-istra`iva~kim projektima i analiza rezultata nau~no-istra`iva~kih projekata i podsticawe razvoja ili usvajanja novih, minimalno invazivnih metoda.

^lan 9.

Ciljeve i zadatke Udru`enje ostvaruje putem:
- Preko svojih ogranaka i njihovih radnih tela u skladu sa aktima Udru`enja,
- Saradnjom sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
- Organizovanjem savetovanja, simpozijuma, kurseva, seminara, kongresa, i drugih stru~nih i nau~nih skupova,
- Organizovanjem teorijske i prakti~ne edukacije Zdravstvenih radnika koji dolaze u kontakt sa povredjenima,
- Izdavanjem odgovaraju}ih publikacija,
- Saradnjom sa dru{tvenim, stru~nim i drugim organizacijama, zajednicama kao i ostalim pravnim licima,
- Organizovanjem poseta na{oj zemlji eminentnih svetskih stru~njaka iz relevantnih oblasti i studijskih boravka na{ih lekara i drugih relevantnih stru~njaka u doma}im i stranim institucijama,
- Organizovanje, kontrola sprovodjenja i finansiranje nau~no-istra`iva~kih i razvojnih projekata i aktivnosti, u granicama svojih mogu}nosti,
- Davanje materijalne podr{ke lekarima i drugim relevantnim stru~njacima u realizaciji njihovog putovanja i boravka u inostranstvu uz prethodnu pomo} u obezbedjivanju prijema kod renomiranih sevtskih stru~njaka,
- Posredovanje kod poznatih svetskih donatora da pomognu na{im mladim stru~najcima,
- Ustanovljavanje i dodela posebnih nagrada i priznanja doma}im i stranim stru~njacima za rezultate koje su ostvarili u svom radu a koji su u vezi sa ciljevima ovog Udru`enja.

^lan 10.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, Udru`enje mo`e osnivati fondove namenskih sredstava u skladu sa zakonskim propisima.
Odluku o osnivanju fondova i donosi Skup{tina Udru`enja na na~in utvrdjen zakonom i u skladu sa Statutom.


III ^LANSTVO U DRU[TVU

^lan 11.

^lanovi Udru`enja su njegovi osniva~i i lica koja su svojstvo ~lanstva stekli nakon upisa Udru`enja u registar.
^lanstvo u Udru`enju, za lekare iz Srbije, sti~e se pristupom, koji je pra}en izjavom o prihvatanju Statuta Udru`enja.
Kandidati iz drugih zemalja kao i lekari drugih srodnih specijalnosti, mogu postati ~lanovi samo na predlog od najmanje dva ~lana Udru`enja.
Po~asni ~lan Udru`enja mo`e biti svaki lekar, stru~njak ili gradjanin Republike Srbije ili strani dr`avljanin koji doprinosi ostvarivanju ciljeva Udru`enja. Status po~asnog ~lana dodeljuje Skup{tina Udru`enja, na u pismenoj formi obrazlo`en predlog najmanje dva redovna ~lana Udru`enja.
Pridru`eni ~lan mo`e biti svaki doktor ili nau~nik koji ostvaruje doprinos na polju Traumatologije ko{tano-zglobno-mi{i}nog sistema ali se ne bavi lekarskom praksom. Odluku o prijemu novih ~lanova donosi Skup{tina, na predlog Predsedni{tva.

^lan 12.

Prava i obaveze ~lanova Udru`enja su:
- da aktivno u~estvuju u kreiranju i realizaciji aktivnosti Udru`enja zacrtanih Statutom i ostalim aktima;
- da biraju i budu birani u organe i radna tela Udru`enja;
- da koriste usluge Udru`enja u re{avanju pitanja iz delokruga rada Udru`enja;
- da se pridr`avaju odredbi Statuta i drugih akata usvojenih od strane nadle`nih organa Udru`enja;
- da ostvaruju sva druga prava i vr{e obaveze proiza{le iz ovog Statuta i drugih akata Udru`enja.

^lan 13.

^lanstvo u Udru`enju prestaje istupanjem, brisanjem ili isklju~enjem. ^lan koji istupa iz Udru`enja, treba da to istupanje u pismenoj formi najavi Predsedni{tvu Udru`enja. Odluku o prestanku ~lanstva donosi Skup{tina.
Ako ~lan Udru`enja ima dospele obaveze prema Udru`enju status ~lana Udru`enja prestaje po podmirenju tih obaveza.
^lanu Udru`enja koji povredi pravila, izri~e se opomena ili javna opomena. ^lanu koji izvr{i te`i prekr{aj ili radi protiv interesa Udru`enja mo`e se izre}i i isklju~enje iz Udru`enja. ^lan Udru`enja kome je izre~ena ovakva mera ima pravo `albe Skup{tini Udru`enja.
Odluka skup{tine Udru`enja je kona~na.

^lan 14.

Za izuzetne zasluge u radu i doprinos ostvarivanju ciljeva Udru`enja, zaslu`nim pojedincima i organizacijama mogu se dodeliti posebne nagrade i priznanja.


IV ORGANI DRU[TVA

^lan 15.

Organi Udru`enja su Skup{tina, Predsedni{tvo i Nadzorni odbor.

^lan 16.

Izbor za ~lanove organa i stalnih tela Udru`enja vr{i se na predlog ~lanova Udru`enja na sednicama Skup{tine.
Mandat ~lanova organa i stalnih tela Udru`enja iznosi 2 godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora. Mandat ~lanova organa Udru`enja mo`e prestati i pre isteka roka i to:
1) podno{enjem ostavke,
2) isklju~enjem (onda kada Sku{tina konstatuje da ~lan deluje protiv Udru`enja).


1. SKUP[TINA

^lan 17.

Skup{tina je najvi{i organ upravljanja Udru`enja.
Skup{tinu ~ine svi ~lanovi Udru`enja.
Odluke se donose prostom ve}inom ukoliko je prisutna najmanje jedna polovina svih ~lanova Udru`enja. ^lanovi Skup{tine mogu se, u slu~aju opravdane spre~enosti izja{njavati o odlukama i pismenim putem.

^lan 18.

Skup{tina se sastaje prema programu rada i potrebi, a najmanje jednom godi{nje.
Skup{tinu saziva Predsednik Udru`enja koji se bira iz redova Udru`enja. Predsednik je du`an da sazove Skup{tinu na zahtev najmanje jedne polovine ~lanova u roku od najvi{e 30 dana od dana podno{enja zahteva.

^lan 19.

Skup{tina obavlja slede}e poslove:
- tajnim glasanjem bira Predsednika, koji je i Predsednik Udru`enja, iz redova svojih ~lanova;
- bira Predsedni{tvo iz redova svojih ~lanova, kao i blagajnika;
- bira Nadzorni odbor;
- ve}inom od ukupnog broja svih redovnih ~lanova Udru`enja, donosi Statut, izmene i dopune Statuta, daje tuma~enje Statuta i svih ostalih op{tih akata Udru`enja;
- razmatra i usvaja program rada i izve{taj o radu za period izmedju dve svoje sednice;
- razmatra i usvaja izve{taje Predsedni{tva;
- donosi odluke o dodeli nagrada i priznanja zaslu`nim pojedincima i organizacijama;
- usvaja izve{taje o radu, materijalno-finansijhskom poslovanju i zavr{nom ra~unu;
- donosi odluku o svim predstavkama, molbama i `albama koje su mu upu}ene;
- donosi odluku o prestanku rada Udru`enja;
- vr{i druge poslove koji su joj dodeljeni.


2. PREDSEDNI[TVO

^lan 20.

Predsedni{tvo je izvr{ni ogran Skup{tine.
^lanove Predsedni{tva bira Skup{tina iz redova svojih ~lanova i Predsedni{tvo ima 13 ~lanova.
Predsedni{tvo punova`no radi ako sednici prisustvuju najmanje polovina ~lanova.
Odluke Predsedni{tva se donose prostom ve}inom prisutnih.
^lanovi Predsedni{tva mogu se, u slu~aju opravdane spre~enosti, izja{njavati o odlukama pismenim putem.

^lan 21.

Predsedni{tvo se sastaje prema programu rada i potrebi, a najmanje jednom u 4 meseca.
Sednicu Predsedni{tva saziva i njima rukovodi Predsednik Udru`enja, a u njegovom odsustvu lice koje on odredi iz redova Predsedni{tva. Predsednik Udru`enja je du`an da sazove sednicu odbora na zahtev polovine njegovih ~lanova.

^lan 22.

Predsedni{tvo vr{i slede}e poslove:
- podnosi izve{taj Skup{tini;
- upravlja imovinom Udru`enja i u vezi sa tim donosi odgovaraju}e odluke i druga akta;
- raspravlja i odlu~uje o medjunarodnoj delatnosti Udru`enja;
- po ovla{}enju Skup{tine, donosi odluku o dodeli nagrada i priznanja zaslu`nim pojedincima i organizacijama;
- imenuje tehni~kog sekretara/ blagajnika Udru`enja;
- vr{i druge poslove i zadatke koje mu poveri Skup{tina;
- za svoj rad Predsedni{tvo je odgovoran Skup{tini Udru`enja.

^lan 23.

Predsednik Udru`enja vr{i naro~ito slede}e poslove:
- saziva i predsedava sednicama Skup{tine;
- predstavlja i zastupa Udru`enje u doma}im i medjunarodnim okvirima;
- potpisuje op{ta akta Udru`enja;
- vr{i druge poslove i zadatke koje mu povere Skup{tina i Predsedni{tvo;
- imenuje sekretara udru`enja;
- u~estvuje u pripremi sednica Predsedni{tva;
- Predsednika bira Skup{tina, medju vi{e kandidata, ve}inom glasova, tajno. Ukoliko ni jedan od predlo`enih kandidata pri izboru ne dobije ve}inu od prisutnih ~lanova, glasanje se ponavlja samo za prva dva kandidata a onda je izabran onaj ko dobije ve}inu glasova.
Mandat Predsednika Udru`enja traje 2 godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora.


3. NADZORNI ODBOR

^lan 24.

Nadzorni odbor je samostalni organ Udru`enja. Nadzorni odbor, pre svega kontroli{e finansijsko poslovanje Udru`enja i o uo~enim nepravilnostima odmah informi{e Predsedni{tvo. Mandat nadzornog odbora je 2 godine i njegovi ~lanovi ne mogu biti ponovo birani.

^lan 25.

Nadzorni odbor ~ine 3 ~lana. Bira ih Skup{tina ve}inom glasova.
Nadzorni odbor se sastaje po potrebi a najmanje jednom godi{nje.
Predsednik Nadzornog odbora du`an je da sazove sednicu tog odbora i na zahtev Skup{tine Udru`enja.
Svoje odluke Nadzorni odbor donosi prostom ve}inom prisutnih ~lanova odbora.


^lan 26.

Nadzorni odbor vr{i kontrolu:
- sprovodjenje ovog Statuta i drugih op{tih akata Udru`enja;
- sprovodjenja odluka Skup{tine i Predsedni{tva, i saglasnosti tih i ostalih akata sa ciljevima Udru`enja;
- celokupnog finansijskog i materijalnog poslovanja Udru`enja.
Nadzorni odbor je du`an da redovno i blagovremeno podnosi izve{taje Skup{tini Udru`enja.


^lan 27.

Nadzorni odbor ima pravo i du`nost da o uo~enim pojavama i o svim stavovima obave{tava organe Udru`enja i predla`e im preduzimanje odgovaraju}ih mera. Nadzorni odbor saradjuje sa finansijkim slu`bama i predla`e preduzimanje odredjenih mera i radnji u okviru njihove nadle`nosti radi sticanja uvida u rad Udru`enja. Nadzornom odboru se redovno dostavljaju zapisnici sa sednice Skup{tine i Predsedni{tva. Nadzorni odbor ima pravo da zatra`i na uvid i drugu dokumentaciju ili podatke radi utvrdjivanja ~injeni~nog stanja i ostvarivanja svoje funkcije.


V SREDSTVA I FINANSIJSKO POSLOVANJE DRU[TVA

^lan 28.

Za izvr{avanje ciljeva i zadataka utvrdjenih ovim Statutom, Udru`enje pribavlja sredstva iz slede}ih izvora:
- Sredstva dodeljena od donatora,
- Sponzorstvo, legati i ostali prihodi,
- ^lanarina,
- Prihodi od organizovanja kurseva i drugih skupova gde se napla}uje kotizacija (registracija),
- Prihodi od prodaje svojih publikacija u zemlji i inostranstvu,
- Donacije i pomo} drugih humanitarnih organizacija, udru`enja i saveza
- Ostali prihodi.
Materijalno i finansijsko poslovanje Udru`enja vodi se u skladu sa zakonskim propisima.


VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 29.

Statut Udru`enja je osnovni akt Udru`enja i sa njim moraju biti u saglasnosti svi drugi akti Udru`enja.
Statut Udru`enja mora biti u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom.
Statut se smatra usvojenim ako ga prihvati vi{e od polovine ~lanova Skup{tine Udru`enja.
Izmene i dopune Statuta Udru`enja donose se na isti na~in i po istom postupku kao i ovaj Statut.
Postupak za izmenu i dopunu Statuta mo`e da pokrene najmanje ½ Udru`enja. Zahtev treba da sadr`i predlog za izmenu i dopunu Statuta sa obrazlo`enjem.


^lan 30.

Udru`enje prestaje sa radom kada to odlu~i Skup{tina Udru`enja, pod uslovima koji su zakonom propisani, a naro~ito:
- Ako se trajno ne ostvaruju cijlevi zbog kojih je Udru`enje formirano,
- Ako nastupi neki od zakonskih uslova za prestanak rada Udru`enja.

^lan 31.

Skup{tina Udru`enja, nakon dono{enja odluke o prestanku rada Udru`enja, du`na je da o tome obavesti nadle`ni Dr`avni organ uprave, radi brisanja Udru`enja iz registra.

^lan 32.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osniva~ke skup{tine Udru`enja, a primenjiva}e se danom upisa u registar kod nadle`nog Dr`avnog organa.


Soko Banja, 5. oktobra 2007. godine.

Predsednik Skup{tine Udru`enja

___________________________


 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com